សារាចររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការហាមឃាត់ការជក់ និងការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការនឹងទីសាធារណៈ