ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់នៅប្រទេសកម្ពុជា និង ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់